Recomandari

vineri, 6 octombrie 2017

suchenGermana
Romana


suchen
a cӑuta / a cere / a pofti / a dori / a se strӑdui / a se sili


absuchen
a cӑuta cu de-amӑnuntul / a scotoci / a curӑṭa / a culege (cu grijӑ)


ansuchen
a solicita / a petiṭiona / a cere


aufsuchen
a vizita / a cӑuta (pentru un interes personal) / a consulta / a merge / a se deplasa (într-un loc)  / a cerceta / a investiga / a culege


aussuchen
a (se) cӑuta / a alege / a cerceta / a cӑuta peste tot


besuchen
a face (o) vizitӑ (cuiva) / a frecventa / a urma (o școalӑ, cursuri, etc.) / a merge (la teatre, expoziṭii, etc.)


durchsuchen
a cӑuta metodic peste tot / a cerceta amӑnunṭit / a scotoci


ersuchen
a cere / a solicita / a ruga (pe cineva) / a face o cerere


heimsuchen
a bântui / a încerca / a lovi / a pedepsi / a vizita


heraussuchen
a alege / a tria / a sorta


herumsuchen
a cӑuta / a scormoni / a rӑscoli / a scotoci


hervorsuchen
a alege (dintre) / a cӑuta / a dezgropa


nachsuchen
a cӑuta / a cerceta / a scotociabsuchen - er suchte ab - er hat ab|gesucht
ansuchen - er suchte an - er hat an|gesucht
aufsuchen - er suchte auf - er hat auf|gesucht
aussuchen - er suchte aus - er hat aus|gesucht
besuchen - er besuchte - er hat besucht
durchsuchen - er durchsuchte - er hat durchsucht
ersuchen - er ersuchte - er hat ersucht
heimsuchen - er suchte heim - er hat heim|gesucht
heraussuchen - er suchte heraus - er hat heraus|gesucht
herumsuchen - er suchte herum - er hat herum|gesucht
hervorsuchen - er suchte hervor - er hat hervor|gesucht
nachsuchen - er suchte nach - er hat nach|gesucht
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu