Recomandari

duminică, 10 septembrie 2017

Sprung

 - der Sprung  - Cuvinte cu legatura
·      der Sprung - die Sprünge (f.- der șprung - di șpriunghe) = saltul / sӑritura / distana scurtӑ / timpul scurt / trecerea (sau transformearea subtilӑ) / crӑpӑtura / plesnitura  - salturile / sӑriturile / distanṭele scurte / trecerile (sau transformӑrile subtile) / crӑpӑturile / plesniturile

Substantive


Verbe


Adjective

stufenGermana
Romana


stufen
a prevedea cu scӑri / a tӑia în trepte / a orândui  / a grupa dupӑ rang, pe trepte


abstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


anstufen
a tӑia în trepte


durchstufen
a tӑia complet în trepte


einstufen
a grada / a împӑrṭi în categorii / a diviza / a clasa / a încadra (un funcṭionar etc.)


herabstufen
a diminua / a scӑdea încadrarea


herunterstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


höherstufen
a promova / a încadra într-o categorie superioarӑ


runterstufen
a grada / a nuanṭa / a eșalona în adâncime (trupe) / a reduce treptat (livrӑrile, plӑṭile / a exploata în trepte / a se separa / a se diviza


umstufen
a încadra în altӑ categorie


zurückstufen
a trece, a încadra pe o treaptӑ inferioarӑabstufen - er stufte ab - er hat ab|gestuft
anstufen - er stufte an - er hat an|gestuft
durchstufen - er stufte durch - er hat durch|gestuft
einstufen - er stufte ein - er hat ein|gestuft
herabstufen - er stufte herab - er hat herab|gestuft
herunterstufen - er stufte herunter - er hat herunter|gestuft
höherstufen - er stufte höher - er hat höher|gestuft
runterstufen - er stufte runter - er hat runter|gestuft
umstufen - er stufte um - er hat um|gestuft
zurückstufen - er stufte zurück - er hat zurück|gestuft
vineri, 8 septembrie 2017

Gerechtigkeit

 - die Gerechtigkeit  - Cuvinte cu legatura
·      die Gerechtigkeit - die Gerechtigkeiten (f.- di gherehtigcait - di gherehtigcaitӑn) = dreptatea / justeea / justiia / legitimitatea / privilegiul - dreptӑṭile / legitimitӑṭile / privilegile

Substantive


Verbe


Adjective

stückelnGermana
Romana


stückeln
a înnӑdi / a combina din petice cusute laolaltӑ / a repara / a cârpi / a pune petece


anstückeln
a înnӑdi / a adӑuga o bucatӑ (la) / a cârpi din bucӑṭi


anstücken
a înnӑdi / a adӑuga o bucatӑ (la) / a cârpi din bucӑṭi


bestücken
a echipa / a înarma cu tunuri


frühstücken
a lua micul dejun / a dejuna / a lua o gustare (între micul dejun și masa de prânz)


verfrühstücken
a cheltui în mod nechibzuit


zerstückeln
a (se) tӑia / a (se) rupe / a (se) sfӑrâma în bucӑṭele / a (se) îmbucӑtӑṭi / a (se) ciopârṭi / a parcela (un teren)


zerstücken
a (se) tӑia / a (se) rupe / a (se) sfӑrâma în bucӑṭele / a (se) îmbucӑtӑṭi / a (se) ciopârṭi / a parcela (un teren)


zusammenstückeln
a înnӑdi / a cârpi


zusammenstücken
a înnӑdi / a cârpianstückeln - er stückelte an - er hat an|gestückelt
anstücken - er stückte an - er hat an|gestückt
bestücken - er bestückte - er hat bestückt
frühstücken - er frühstückte - er hat gefrühstückt
verfrühstücken - er verfrühstückte - er hat verfrühstückt
zerstückeln - er zerstückelte - er hat zerstückelt
zerstücken - er zerstückte - er hat zerstückt
zusammenstückeln - er stückelte zusammen - er hat zusammen|gestückelt
zusammenstücken - er stückte zusammen - er hat zusammen|gestückt
joi, 7 septembrie 2017

Eindruck

 - der Eindruck  - Cuvinte cu legatura
·      der Eindruck - die Eindrücke (f.- der aindruc - di aindriuche) = impresia / semnul / întipӑrirea - impresiile / semnele / întipӑririle

SubstantiveVerbe


Adjective

strömenGermana
Romana


strömen
a curge repede / a se revӑrsa / a inunda / a vӑrsa / (despre râuri) a duce, a depune


abströmen
a se scurge / a fi dus, târât de curent, de valuri / a se depӑrta


anströmen
a veni în valuri / a se apropia nӑvӑlind / a veni în numӑr mare / a scӑlda / a izbi (ṭӑrmurile, valurile)


ausströmen
a emana / a rӑspândi / a exala (mirosuri) / a se scurge / a se rӑspândi / a emite (raze)


durchströmen
a trece ca un puhoi / a curge prin / a strӑbate / a pӑtrunde


einströmen
(despre ape, gaze etc.) a curge repede / a invada / a nӑvӑli


entströmen
a curge / a se revӑrsa / a izvorî / a ṭâșni


herabströmen
a curge în jos din abundenṭӑ, în valuri


herausströmen
a curge afarӑ / a ieși în valuri / a deborda / a se revӑrsa


herbeiströmen
a curge șiroaie / a veni grӑmadӑ, în masӑ


hereinströmen
(despre apӑ) a intra din abundenṭӑ / a intra în numӑr mare, cu duiumul


hervorströmen
(despre ape) a ieși, a se revӑrsa în valuri / (despre oameni) a ieși grӑmadӑ, a ieși buluc


hinausströmen
a curge / a se revӑrsa spre exteriorabströmen - er strömte ab - er ist ab|geströmt
anströmen - er strömte an - er ist an|geströmt
ausströmen - er strömte aus - er hat aus|geströmt
durchströmen - er durchströmte - er hat durchströmt
einströmen - er strömte ein - er ist ein|geströmt
entströmen - er entströmte - er ist entströmt
herabströmen - er strömte herab - er ist herab|geströmt
herausströmen - er strömte heraus - er ist heraus|geströmt
herbeiströmen - er strömte herbei - er ist herbei|geströmt
hereinströmen - er strömte herein - er ist herein|geströmt
hervorströmen - er strömte hervor - er ist hervor|geströmt
hinausströmen - er strömte hinaus - er ist hinaus|geströmt