Recomandari

marți, 6 iunie 2017

sinnenGermana
Romana


sinnen
a gândi / a cugeta / a medita / a reflecta / a cӑuta / a plӑnui


ansinnen
a pretinde


aussinnen
a nӑscoci / a(-și) închipui / a inventa (ceva)


besinnen
a se gândi bine / a se concentra / a-și aduna minṭile / a reflecta / a-și da seama / a-și aminti


entsinnen
a-și aduce aminte / a-și aminti (de...)


entsinnlichen
a spiritualiza / a dematerializa


ersinnen
a nӑscoci / a inventa / a imagina


nachsinnen
a se gândi / a sta pe gânduri / a medita (la ceva) / a reflecta (asupra unui lucru)


umbesinnen
a-și schimba intenṭiile, planurile / a se rӑzgândi


zurückbesinnen
a-și reaminti (de ceva) / a conștientiza / a se rӑzgândiansinnen - er sann an - er hat an|gesonnen
aussinnen - er sann aus - er hat aus|gesonnen
besinnen - er besann - er hat besonnen
entsinnen - er entsann sich - er hat sich entsonnen
entsinnlichen - er entsinnlichte - er hat entsinnlicht
ersinnen - er ersann - er hat ersonnen
nachsinnen - er sann nach - er hat nach|gesonnen
umbesinnen - er besann sich um - er hat sich um|besonnen
zurückbesinnen - er besann sich zurück - er hat sich zurück|besonnen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu