Recomandari

joi, 9 martie 2017

scheinenGermana
Romana


scheinen
a lumina / a luci / a strӑluci / a face impresia cӑ...


anscheinen
a lumina / a avea aerul cӑ... / a pӑrea / a da aparenţa cӑ...


aufscheinen
a luci / a se lumina deodatӑ


bescheinen
a lumina / a scӑlda în luminӑ, în raze


bescheinigen
a adeveri / a atesta / a certifica / a confirma


durchscheinen
a lumina / a luci prin / a ieși la ivealӑ / a translumina / a face o radioscopie / a analiza critic


erscheinen
a apӑrea / a se ivi / a fi publicat, editat / a (se) pӑrea


hereinscheinen
(despre luminӑ) a pӑtrunde, a lumina


hervorscheinen
a luci / a strӑluci / a lumina / a se vӑdi


widerscheinen
a se reflecta / a se rӑsfrângeanscheinen - er scheinte an - er hat an|gescheint
aufscheinen - er schien auf - er ist auf|geschienen
bescheinen - er beschien - er hat beschienen
bescheinigen - er bescheinigte - er hat bescheinigt
durchscheinen - er durchschien - er hat durchschienen
erscheinen - er erschien - er ist erschienen
hereinscheinen - er schien herein - er hat herein|geschienen
hervorscheinen - er schien hervor - er hat hervor|geschienen
widerscheinen - er schien wider - er hat wider|geschienen
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu